Mở/đóng cửa mọi lúc mọi nơi với sự quan sát trực ঞ ếp từ camera trên cùng 1 app qua smartphone.

Phân quyền điều khiển cho phép chia sẻ cho nhiều người trong gia đình với các cấp điều khiển khác nhau. Lưu trữ lịch sử hoạt động. Tính năng mở cửa khẩn cấp.

Mở/đóng cửa mọi lúc mọi nơi với sự quan sát trực  tiếp từ camera trên cùng 1 app qua smartphone.

Phân quyền điều khiển cho phép chia sẻ cho nhiều người trong gia đình với các cấp điều khiển khác nhau. Lưu trữ lịch sử hoạt động. Tính năng mở cửa khẩn cấp.