Đây được xem là xu hướng công nghệ 4.0 của ngành quản lý khách sạn, giải pháp quản lý khách sạn thông minh của GICO kết hợp giải pháp nhà thông minh và dịch vụ liên quan giúp gia tăng giá trị cho người thuê phòng, tối ưu chi phí quản lý của người chủ khách sạn và kết nối chuỗi giá trị dịch vụ trong ngành quản lý khách sạn.

Đây được xem là xu hướng công nghệ 4.0 của ngành quản lý khách sạn, giải pháp quản lý khách sạn thông minh của GICO kết hợp giải pháp nhà thông minh và dịch vụ liên quan giúp gia tăng giá trị cho người thuê phòng, tối ưu chi phí quản lý của người chủ khách sạn và kết nối chuỗi giá trị dịch vụ trong ngành quản lý khách sạn.